Vedtægter for

Tværkulturelt Center

§ 1 Navn

Centrets navn er "Tværkulturelt Center - netværk for tværkulturelt kristent arbej­de", herefter kaldet Centret.

§ 2 Hjemsted

Centret har hjemsted i København.

§ 3 Formål

Centret, som er et samarbejde mellem kristne menigheder og organisa­tioner, har til formål at in­spirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark.

Centrets arbejde foregår i overensstemmelse med Bibelen og Den dan­ske Folke­kirkes bekendelsesskrifter, hvori den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd og troen på ham, forkyndes som den eneste vej til frelse fra synd, død og fortabelse.

Centret vil virke for, at etniske minoriteter må finde sig bedst muligt til rette i Danmark, ved at:

 • arbejde for øget forståelse, kontakt og fællesskab på tværs af kulturelle for­skelligheder,
 • hjælpe til at imødekomme sociale og menneskelige behov hos mennesker af forskellig kulturel baggrund,
 • yde støtte til at gøre evangeliet om frelsen i Jesus Kristus kendt blandt et­niske minoriteter,
 • samt være en hjælp for kristne i etniske minoritetsgrupper til at finde ind i levende og forpligtende menighedsfællesskaber.

Dette søges bl.a. opnået ved at:

 • informere om tværkulturelt kristent arbejde,
 • hjælpe og støtte kristne menigheder og organisationer, som er eller ønsker at blive en­gageret i tværkulturelt arbejde,
 • opbygge netværk mellem personer, som er engageret i tværkultu­relt ar­bejde,
 • inspirere og uddanne medarbejdere,
 • afholde kurser og konferencer,
 • indsamle og udarbejde materialer til brug i arbejdet,
 • være idébank, ressource- og forskningsted for tværkulturelt ar­bejde, herun­der at op­bygge et bibliotek,
 • formidle en vekselvirkning mellem det tværkulturelle arbejde i Danmark og internatio­nalt i samspil med missionsselskaber og etniske menigheder/ fællesskaber
 • § 4. Medlemmer

  Som medlemmer i Centret kan optages:

  • kristne landsorganisationer og missionsselskaber
  • lokale menigheder eller lignende engageret i tværkulturelt ar­bejdesom kan tilslutte sig Centrets formål.

  Disse kan efter anmodning optages som medlemmer i Centret, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte delegerede ved repræsentantskabsmødet stemmer herfor.

  Organisationer og menigheder, der i henhold til vedtægterne ikke kan optages som medlemmer, kan efter anmodning optages som associe­rede af Centret med observatørstatus i repræsentantskabet, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte delege­rede ved repræsentantskabsmødet stemmer herfor.

  Udmeldelse af Centret kan ske ved et regnskabsårs udløb med 6 måne­ders forud­gående skriftligt varsel til bestyrelsen.

  § 5. Repræsentantskab

  Centrets højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af dele­gerede fra hver af de to medlemskategorier "kristne landsorganisationer og missionsselskaber" og "lokale menigheder eller lignende". Antal delegerede fordeles i forhold til medlemskategoriernes samlede økonomiske bidrag, således at hver kategori har én delegeret med stemmeret for hver påbegyndt 15.000 kr. Da medlemskontingent i kategorien "kristne landsorganisationer og missionsselskaber" er minimum 15.000 kr., har hvert medlem i denne kategori mindst én delegeret med stemmeret, og hertil en delegeret med stemmeret for hver påbegyndt 15.000 kr. I kategorien "lokale menigheder eller lignende" udvælges delegerede med stemmeret blandt de tilstedeværende delegerede ved simpel lodtrækning.

  En repræsentant fra hver af de associerede organisationer og menighe­der kan del­tage i repræsentantskabets møder med taleret, men uden stemmeret.

  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt ind­varslet og mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Såfremt repræ­sentantskabet på grund af manglende fremmøde ikke er beslutnings­dygtigt, indkaldes med mindst 14 dages varsel til et nyt møde, der da er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

  Hver delegeret har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

  Centrets bestyrelse deltager i repræsentantskabets møder uden stemmeret.

  § 6. Repræsentantskabsmøder

  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang om året mellem 1. marts og 1. juni.

  Bestyrelsen indkalder til ordinære repræsentantskabsmøder med mindst 3 måne­ders varsel. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentant­skabsmøde, skal være formanden i hænde senest 2 måneder før mødet. Med hensyn til ansøgning om medlemskab fra menigheder o.l. er ansøgningsfristen 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen, der mindst skal have følgende punkter, udsendes senest 1 måned før mødet:

  1. 1.Valg af dirigent
  2. 2.Beretning
  3. 3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. 4.Godkendelse af budget herunder fastlæggelse af medlemsbidrag
  5. 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. 6.Valg af revisor
  7. 7.Indkomne forslag
  8. 8.Eventuelt

  Afstemninger på repræsentantskabsmøderne kan alene finde sted, så­fremt forslaget har været på dagsordenen (formuleret med fuld ord­lyd). Dog kan ændringsforslag til et sådant sættes under afstemning.

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af de delegerede skriftligt frem­sætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes be­handlet. Indkaldelse foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

  § 7 Bestyrelsen

  Centret ledes af en bestyrelse på 7-8 medlemmer.

  På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer af medlems­kategorien "kristne lands­organisationer og missionsselskaber" og 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer af medlemskategorien "lokale menigheder eller lignende", så der i alt vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Disse to grupper vælger hvert år 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode begyndende umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

  Kandidater til bestyrelsen opstilles af Centrets medlemmer. Forslag til kandidater skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før repræsentantskabsmø­det. Bestyrelsen har desuden ret til at opstille kan­didater til bestyrelsen.

  1-2 medlemmer vælges af bestyrelsen. Det tilstræbes, at der hvert år vælges 1 medlem for en toårig peri­ode. Valget skal finde sted efter det ordinære repræsentant­skabsmøde. Genvalg kan finde sted.

  Det tilstræbes, at mindst to bestyrelsesmedlemmer tilhører en etnisk mino­ritet.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand ved første bestyrel­sesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde og fast­sætter selv sin forret­ningsorden.

  Bestyrelsen holder møder så ofte, det er nødvendigt, dog minimum 4 gange år­ligt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved sim­pel stemmefler­hed. I tilfælde af stemmelig­hed bortfalder forslaget.

  Der føres protokol over bestyrelsens møder.

  Bestyrelsen ansætter de nødvendige medarbejdere.

  § 8 Hæftelse og tegningsregler

  Bestyrelsen tegner Centret, men kan delegere generel fuldmagt til ét eller flere bestyrelsesmedlemmer og/eller ansatte. Dette må til enhver tid fremgå af bestyrel­sesprotokollen.

  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer samt ved garanti­stillelser af enhver art tegnes Centret dog af formanden og 3 andre bestyrelsesmed­lemmer i forening.

  § 9 Økonomi

  Centrets regnskabsår er kalenderåret.

  Regnskabet revideres af én af repræsentantskabet valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være revideret inden det ordinære repræsen­tantskabsmøde.

  § 10 Vedtægtsændringer

  Beslutninger om ændringer af Centrets vedtægter kan træffes på et repræsentant­skabsmøde med 2/3 flertal af de tilstedeværende delege­rede.

  § 11 Voldgift

  Stridigheder i forbindelse med disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsret­ten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne væl­ger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Kan voldgifts­mændene ikke enes om valget af op­mand, udpeges denne af byrets­præsi­denten i København. I øvrigt henvises til lov nummer 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

  § 12 Opløsning

  Opløsning af Centret kan kun ske på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal af de fremmødte delegerede. I tilfælde af Centrets opløsning skal dets formue anven­des til tværkulturelt kristent arbejde i Danmark i overensstemmelse med de i § 3 nævnte formål.

   

  Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde i København

  den 17. marts 2017