Ejeroplysninger

Tværkulturelt Center
Ryesgade 68
2100 København Ø
Telefon: 3536 6535
Email: info@tvaerkulturelt-center-dk

Tværkulturelt Center bruger ikke cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Tværkulturelt Center bruger ikke cookies.

Brug af personoplysninger

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Tværkulturelt Center er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig, og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre i vores kontakt med dig og for at sikre kvalitet i vores tjenester. De data, vi anvender, kan omfatte:

  • almindelige persondata
  • CPR
  • nummer
  • følsomme data

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data til bestemte formål:

  • Behandling af kontaktoplysninger m.m. i forbindelse med selvvalgt modtagelse af nyhedsmail,   nyhedsavis eller andet materiale.
  • Behandling af kontaktoplysninger i forbindelse med selvvalgt deltagelse i konferencer og andre arrangementer.
  • Aftale om bidrag eller andre økonomiske aftaler.
  • Administration af din relation til os.
  • Opfyldelse af lovkrav som indberetning til SKAT ved ønske om skattefradrag for gaver.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi indsamler ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi tilstræber at opdatere dine persondata løbende, så de ikke er urigtige eller vildledende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre dette er nødvendigt for at kunne udføre den aftalte ydelse - som videregivelse af persondata til SKAT i forbindelse med ønske om skattefradrag for gaver.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig - eksempelvis SKAT. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse, hvori unøjagtighederne består.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigtst muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Maj 2018