Projektbeskrivelse og evaluering

Tværkulturelt Center fik i perioden 2009-2011 støtte fra Integrationsministeriet til det treårige projekt PARTNERSKAB PÅ TVÆRS – et netværksprojekt for danske og nydanske menigheder og foreninger. I projektet blev religion inddraget som en positiv netværksressource i integrations­indsat­sen. Projektet tog udgangspunkt i Tværkulturelt Centers eksisterende kontaktflade til et bredt udsnit af folkekirkelige miljøer samt en opdateret kortlægning af flygtninge og indvandreres egne menigheder (såkaldte migrantmenigheder). Projektet havde til formål at fremme partnerskaber mellem migrantmenigheder og danske folkekirkemenigheder og foreninger og sideløbende fremme venskabsfamilier forankret i det lokale menigheds- og foreningsliv. Projektet støttede etablering af nye partnerskaber og udbygning af etablerede samarbejdsrelationer og aktiviteter baseret på lokale ønsker og behov. Desuden omfattede projektet afholdelse af inspirationskonferencer og synliggørelse af gode historier m.m.

Baggrund
Når der indgås partnerskab mellem en migrantmenighed og en dansk menighed/kirkelig forening, øges antallet af nydanskere, der får kontakt med det frivillige danske foreningsliv. Når mindre ressourcestærke nydanskere indgår i personlige venskaber med ressourcestærke danske familier, med hvem de oplever et inter­esse­fællesskab, styrkes deres danske netværk. Samtidig får nydanske familier i vanskelige livssituationer mulighed for at styrke deres forældrekompetence, når de kan hente støtte hos ressourcestærke familier i venskabsmenigheden.

Resultater
Ved projektets afslutning var der registreret partnerskaber mellem 26 danske foreninger/menigheder og 32 etniske minoritetsforeninger/menigheder. Partnerskaberne har beviseligt været med til at bryde isolation i egne etniske fællesskaber, og gennem projektet har etniske foreninger fået større kendskab til dansk foreningskultur, viden om dansk foreningslovgivning og forståelse for demokratiske processer. Sideløbende omfattede projektet støtte til personlige (venskabs)relationer mellem 35 danske og nydanske lederfamilier. Herigennem fik familierne større danske netværk, hvilket i en række tilfælde var med til at øge deres tilknytning til det danske samfund, herunder arbejdsmarked og uddannelsesmuligheder samt forudsætninger for at kunne vejlede foreningernes børn og unge.  

Status
For foreninger omfattet af projektet er isolation i egne etniske fællesskaber brudt. Kontakt med danske foreninger/menigheder har øget de etniske foreningers foreningskompetence og kendskab til dansk foreningskultur. Størstedelen af de foreninger, der indgik i projektet, har deltaget i mindst to lokale fællesaktiviteter, hvor de har mødt danskere, men hvem de har et interesse- og værdifællesskab. Ledere har fået kontakt på tværs og i mange tilfælde opbygget begyndende venskabsrelationer.

Kommentarer til projektforløb
Gennem hele projektperioden har der været stor interesse for partnerskabsrelationer mellem folkekirkelige foreninger/menigheder og etniske foreninger/menigheder. Derfor blev antallet af deltagende menigheder højere end oprindelig forventet. Samtidig viste det sig at tage længere tid end forventet at etablere personlige venskabsrelationer, da det først skulle skabes platforme, hvor menighederne mødte hinanden i hverdagen. Vi valgte derfor at prioritere venskabsrelationer mellem ledere i de involverede foreninger/menigheder, da kontakt og gensidig tillid mellem ledere er en forudsætning for, at venskabsfamiliekonceptet kan integreres i den lokale foreningskultur.

Inspirationskonferencer
Der har i projektperioden været afholdt tre velbesøgte landsdækkende inspirationskonferencer for menigheds- og foreningsledere med henholdsvis 40, 55 og 50 deltagere i samarbejde med blandt andet Danske Kirkers Råd. Ledere af migrantmenigheder deltog aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af konferencerne, der blev meget positivt evalueret af såvel deltagere som arrangører. På konferencerne blev modeller for partnerskab drøftet, der blev udvekslet konkrete erfaringer, og deltagerne deltog i workshops om bl.a. dansk foreningskultur og konflikthåndtering i foreningslivet.

I maj 2010 var Tværkulturelt Center vært for en offentlig høring om juridiske og praktiske muligheder og udfordringer til partnerskaber mellem folkekirken og migrantmenigheder med 45 deltagere fra hele landet. Her fortalte præster/ledere af migrantmenigheder og folkekirkemenigheder om erfaringer og forventninger til partnerskab. Herudover har der været afholdt tre dagkonferencer (maj 2009, september 2010 og maj 2011) om kommunikation og kultur, metoder og værdier samt erfaringer fra tværgående foreningssamarbejde i Finland og Tanzania. Hertil kommer to regnbuekonferencer om erfaringer med lokalt samarbejde (september 2009 og august 2011) i København og Helsingør stifter.

Konklusion
Siden projektstart har mindst 23 folkekirkemenigheder og 29 etniske minoritetsmenigheder omfattet af projektet haft/deltaget i konkrete samarbejdsaktiviteter som sommerlejre, middage på tværs, kirkebrunch, toner på tværs, julefester, sommerhusophold, koncerter og fællesgudstjenester. Det vurderes, at projektets mål i alt væsentligt er opfyldt.