Tværkulturelt Center fik støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til delprojektet VENNER PÅ TVÆRS, der kørte over en to-årig periode (2007-2008). Projektet tog udgangspunkt i, at venskaber med danskere er af afgørende betydning for nydanskeres trivsel. Personlige relationer skaber tryghed i et nyt land og giver adgang til vigtige informationer om dansk kultur og samfund samt letter adgangen til arbejdsmarked og uddannelse. Men mange nydanskere ved ikke, hvor og hvordan de får danske venner. Dette projekt havde til formål at fremme venskaber mellem etnisk danske familier fra ressourcestærke kirkelige miljøer og nyankomne og/eller ressourcesvage flygtninge- og indvandrerfamilier ved at skabe trygge rammer om nye møder på tværs og tilbyde støtte til eksisterende venskabsordninger, erfaringsudveksling samt undervisning i kulturforståelse og relationsbygning. Projektet omfattede rekruttering af venskabsfamilier, kontaktformid­ling, lokalt forankrede aktiviteter og mødesteder, fora for erfaringsudveksling, konferencer om venskab på tværs af kulturer, udgivelse af informationsmateriale, løbende synliggørelse af gode historier samt afslutten­de erfaringsopsamling i mindre udgivelse. Desuden søgte projektet at afklare forventninger til venskaber i forskellige kulturer for at forebygge og afklare misforståelser på begge sider. – I 2008 udgjorde Ministeriets støtte 200.000 kr.